ייפוי כח בלתי חוזר למכירת דירה מקרקעין בידי עורך דין מיופה כח.

אי אפשר לבטל אותו רק בבית משפט, הוא נועד לשמור על זכויות הרוכש בעסקת מקרקעין, ייתכנו בו תוספות בהתאם לרשום בו.

דוגמה עבור ייפוי כח למכירת דירה

ייפוי כח בלתי חוזר
נוטריוני/לפי סעיף
91לחוק לשכת עורכי הדין תשכ”א1961

אני הח”מ__________ ת.ז :
_________( להלן :“המוכר”)ממנה ומייפה בזה את כוחו של עוה”ד
__________ להיות לב”כ החוקי והמורשה מטעמי ,לעשות בשמי, עבורי ובמקומי את כל הפעולות

הבאות להלן, וכל אחת מהן בנפרד, בקשר למכירת כל זכויותיי בנכס הידוע כ : גוש:
חלקה: 
תת חלקה:
  ברח’  בעיר ( להלן:” הנכס “)

סעיפי ייפוי הכח כמעט זהים ביניהם, ורק הניסוח שונה. ברור שישנם סעיפים שונים שאינם דומים בין ייפוי כח של עורך דין פלוני – לייפו כח בלתי חוזר של עורכי דין אחרים.

1. להופיע בשם בעלי הנכס ובמקומם בפני כלח רשות ממשלתית ציבורית עירונית וכדומה.

2. לשלם במקום מייפה הכח את כל התשלומים, המיסים, האגרות, הארנונות וההיטלים ו/או תשלומי חובה למיניהם וכל הוצאה מכל מין וסוג שהוא…

3 . להתחייב ולחתום במקום מייפה הכח הבלתי חוזר בעיסקת מכירת הדירה למכירה או כל נכס נדלני אחר אמור ביניהם. לצורך רישום הזכויות בנכס משמו של מייפה הכח לשם הרוכשים

4. מיופה הכח גם יכול לתבוע חלוקה של נכס או דירה, פינויי מיידי של דירה, או להסיר כל  עקול, לדרוש תשלום שכר דירה, וכל מיני זכויות ושנויים.

רוב ייפויי הכח הבלתי חוזרים הינם עבור דירות למכירה או קניה. צריך להבין שעבור מכירה הייפוי שונה מאשר דירה המיועדת להשכרה או טיפול אחר.

אלו רק סעיפים לדוגמה, יש לבחון כל ייפוי כח אינדיבידואלית למצב.

.